Концепція кафедри журналістики

Концепція кафедри ґрунтується на визнанні студента стрижнем освітньої діяльності та сприянні ефективності його інтелектуального розвитку.

1.      Мета і завдання

Мета концепції – створення умов для ефективної освітньої діяльності, яка б відповідала вимогам Державного стандарту до підготовки фахівців за спеціальністю 7.03030101 «Журналістика».

Основними завданнями концепції є:

—                     якісна професійна підготовка журналістських кадрів;

—                     формування необхідного ресурсного потенціалу;

—                     забезпечення інноваційних технологій навчання;

—                     застосування наукових досліджень в практиці;

—                     розвиток едиторської діяльності;

—                     встановлення партнерських відносин зі спорідненими кафедрами та з регіональними ЗМІ.

—                     розширення форм і методів проведення профорієнтаційної роботи,

—                     соціальний захист працівників кафедри.

2. Організаційні заходи:

— забезпечити постійне зростання якості професійно-практичної підготовки викладачів кафедри через захист дисертацій, стажування, участь в майстер-класах;

— удосконалювати навчально-методичне методичне забезпечення дисциплін і механізм проведення практики студентів; упроваджувати сучасні технології навчання;

-застосовувати науково-дослідні розробки викладачів у навчальний процесс, залучати до науково-дослідної роботи кафедри студентство;

— поглиблювати інтеграційні зв’язки науки, навчання та практики на базі газети „Університетський час”, журнаналу „О2”, художньо-публіцистичного альманаху „Кольорове коло”, альманаху„Допис в газету”, збірників наукових робіт «Журналістика. Лінгвістика. Дидактика» та «Актуальні питання журналістики»

— підтримувати партнерські зв’язки з регіональними ЗМІ, у тому числі як з роботодавцями;

— упроваджувати в життя створену концепцію з профорієнтаційної роботи;

— включитися у виконання науково-практичних проектів спільно з іншими інституціями України та зарубіжжя.

3. Формування контингенту студентів та зв’язки з виробництвом ґрунтуються на:

— висвітленні інформації про науково-педагогічний та інтелектуальний потенціал університету в цілому і кафедри журналістики зокрема в ЗМІ, на сайтах університету, факультету та кафедри;

— впровадженні системи заходів з профорієнтаційної роботи та довузівської підготовки молоді;

— створенні на базі кафедри громадської організації сприяння медіаграмотності «Медіаперспективи» та організувати при ній школу молодого журналіста «Медіаперспективи»;

— вивчати досвід потенційних конкурентів з надання освітніх послуг за профілем кафедри;

— брати участь у роботі курсів підвищення кваліфікації вчителів-гуманітаріїв при Інституті післядипломної підготовки вчителів з проблем медіакомпетенції;

— брати участь у проведенні Днів відкритих дверей у межах загальноуніверситетських заходів.

4. Зміст підготовки фахівців із журналістики й організація навчального процесу полягає в підготовці та випуску конкурентоспроможних фахівців із журналістики, що набули знань та навичок відповідно до Державного стандарту вищої освіти. Досягнення окресленої мети передбачає здійснення таких заходів:

— поліпшення якості навчання студентів шляхом збільшення обсягів самостійної роботи, індивідуалізації навчання, упровадження новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання, розширення застосування модернізованих електронних інформаційних ресурсів та іншого програмного забезпечення;

— поглиблення загальноінформаційної підготовки студентів, формування в них вміння ефективно використовувати комп’ютерно-комунікаційні засоби та програми, що сприятиме розвитку їхньої інформаційної культури, розширенню застосування у майбутній діяльності електронних технологій і ресурсів;

— проведення щорічного регіонального студентського наукового семінару „Актуальні проблеми журналістики”;

— систематичне представлення викладачами та студентами свого доробку в регіональних та загальнодержавних ЗМІ;

— підготовка належного навчально-методичного дисциплін кафедри на електронних та паперових носіях;

— активізація віртуально-тренінгової системи самостійної роботи студентів в навчальній аудиторії;

— забезпечення належної якості рукописів посібників та інших навчально-методичних розробок, підготовлених викладачами кафедри до видання.

5. Інформатизація діяльності кафедри, інформаційні ресурси й технології підготовки фахівців.  Основною метою є підвищення якості освітніх послуг, зростання конкурентоспроможності випускників із журналістики.  Для досягнення зазначеного передбачено таке:

— підвищення рівня компетенції викладачів в галузі масових комунікацій;

— активізація використання інноваційних технологій;

— формування позитивного іміджу кафедри, який сприятиме збільшенню чисельності абітурієнтів, що бажають навчатися за спеціальністю «Журналістика», а також позитивній реакції на діяльність кафедри з боку потенційних замовників та споживачів освітніх послуг, органів місцевої влади, самоврядування, громадськості;

— удосконалення професійної підготовки майбутніх журналістів з метою успішного їх працевлаштування;

— запрошення провідних вітчизняних та зарубіжних науковців і журналістів-практиків для читання лекцій та проведення майстер-класів;

— залучення викладачів кафедри до едиторської діяльності: створення, редагування і тиражування наукової та навчально-методичної літератури;

— інтеграція кафедри в мережу Інтернет через власний сайт, що дозволить зробити інформацію про кафедру більш доступною;

— поповнення фонду електронної бібліотеки кафедри та університету власними виданнями, що забезпечать ефективну самостійну роботу студентів.

6. Виховання студентської молоді

Виховна робота із студентами спеціальності «Журналістики» має бути спрямованою на виконання Наказу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» і Програми розвитку Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка”. Зазначене буде реалізовуватися через виконання таких завдань:

—         організація виховної роботи з метою збереження традицій і звичаїв українського народу, дослідження його історичної та культурної спадщини, формування у студентської молоді високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України;

—         активізація виховної роботи в академічних групах на основі  принципів гуманізму, демократизму, наступності і спадкоємності поколінь, толерантного ставлення до інших народів, мов, культур;

—         використання кураторами академічних груп при роботі із студентами особистісно-орієнтованого підходу, активних методів виховання з метою формування у студентів поваги до законів і норм співжиття у суспільстві, посилення супротиву асоціальнвй поведінці;

—         реалізація спільних заходів студентів і викладачів кафедри, обов’язкового визначення виховних завдань.

7. Науково-дослідна діяльністьє невід’ємним складником загальної діяльності кафедри в галузі масових комунікацій, а також практичного застосування наукових здобутків. Зазначене вимагає вирішення таких завдань:

— дослідження наукової проблеми кафедри «Українські ЗМІ: проблеми історії, мови та теоретико-практичні новації», об’єктом якої є історія розвитку української та національної преси на Полтавщині, теорія і практика сучасних друкованих засобів масової інформації, участь преси у державотворенні, специфіка творення газетно-журнального тексту та його редагування, специфічні ознаки інформативних різновидів публіцистичного тексту, його мовлення тощо.

— створення наукової школи кафедри: » Історія розвитку національної преси на Полтавщині «;

— позвиток партнерських міжкафедральних відносин в галузі наукових досліджень з іншими кафедрами та інститутуціями;

— здійснення наукового керівництва та консультування студентів при написанні курсових, бакалаврських та дипломних робіт;

— активізація участі студентів у науково-дослідній роботі;

— упровадження науково-дослідних розробок кафедри у навчальний процесс;

— регулярне проведення кафедрою науково-практичних конференцій „Журналістика. Філологія. Дидактика” та семінарів «Медіаосвіта як фактор модернізації на підвищення якості вивчення гуманітарнних дисциплін у вищій та загальноосвітній школі».

8. Соціальний розвитокполягає в покращенні умов праці та соціально-побутових умов працівників кафедри. Ідеться насамперед про таке:

— подання клопотання про виділення сум з фонду соціальної допомоги працівникам кафедри за досягнення у навчальній, науковій, виховній, методичній роботі та видавничій діяльності, а також надання матеріальної допомоги на оздоровлення, лікування, придбання житла, пенсійне забезпечення та інші соціальні потреби працівників кафедри, передбачені колективною угодою;

— участь у загальноуніверситетських заходах щодо виконання працівниками кафедри законодавчо-встановлених вимог та стандартів з охорони праці, забезпечення безпечної життєдіяльності студентів і працівників, а також щодо оздоровлення, профілактики захворювань та впровадження здорового способу життя.

9. Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної базиполягаєв тому, щоб постійно дбати про:

— технічне переоснащення творчої навчальної аудиторії;

— оновлення та збереження обладнання та устаткування в приміщеннях, закріплених за кафедрою;

— створення умови для проведення індивідуальних занять зі студентами з дисциплін кафедри у позааудиторний час;

— упроваджувати в навчальний процес новітніх програмних продуктів.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий